Quản lý Hiệu suất Nhân sự

Introduction

Để cho một tổ chức để cải thiện hiệu suất của nó, cá nhân trong tổ chức cần phải cải thiện hiệu suất của họ. Chương trình này cung cấp cho bạn lời khuyên thiết thực và cụ thể về làm thế nào để lập kế hoạch và quản lý hiệu suất. Khu vực bao gồm phạm vi từ mục tiêu thiết lập cho một tổ chức, thiết lập các chỉ số thực hiện và kế hoạch hoạt động để thiết lập các tiêu chuẩn về hiệu suất và cách thức theo dõi, phân tích, thẩm định và cải thiện hiệu suất.
Call us now 0903 351 462

“People are the common denominator of progress. No improvement is possible with unimproved people”

John Kenneth Galbraith