Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo

Introduction

Làm thế nào một người quản lý cảm xúc của họ, và những người khác, ảnh hưởng đến lãnh đạo hiệu quả. Trí tuệ cảm xúc (EI) bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của cảm xúc, bao gồm cả động lực, ảnh hưởng đến kỹ năng, và quản lý mối quan hệ, giúp xác định hiệu quả giữa các cá nhân và lãnh đạo. EI đề cập đến những phẩm chất như sự hiểu biết cảm xúc của một người, sự cảm thông, và các quy định của cảm xúc để nâng cao đời sống. Nhấn mạnh trong hội thảo EI là ứng dụng thực tế của EI.
Call us now 0903 351 462

“People are the common denominator of progress. No improvement is possible with unimproved people”

John Kenneth Galbraith