Quản lý Nhân sự Hiệu quả

Introduction

Chương trình này sẽ giúp bạn có được một giới thiệu toàn diện để quản lý nhân sự (HRM). Nó mang lại lợi ích cho tất cả các nhà quản lý trong tổ chức của bạn và không chỉ những người trong bộ phận quản lý nguồn nhân lực. Nó chú trọng vào các ứng dụng thực tế rằng tất cả các nhà quản lý cần phải đối phó với trách nhiệm nhân sự liên quan của họ.
Call us now 0903 351 462

“People are the common denominator of progress. No improvement is possible with unimproved people”

John Kenneth Galbraith