Kỹ năng Giao tiếp Hiệu quả

Introduction

Giao tiếp hiệu quả là quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta. Để thành công trong cuộc sống chuyên nghiệp của bạn, bạn cần phải là một người giao tiếp hiệu quả. Rất ít người trong chúng ta đã đạt được tiềm năng thông tin liên lạc của chúng tôi. Tất cả chúng ta đều có thể cải thiện khả năng của chúng tôi để giao tiếp hiệu quả bằng văn bản, bài phát biểu, interpersonally, trong nhóm và trong các tổ chức.
Call us now 0903 351 462

“People are the common denominator of progress. No improvement is possible with unimproved people”

John Kenneth Galbraith