Phát triển kỹ năng Quản lý

Introduction

Bất kỳ hệ thống hiệu quả cho phát triển quản lý phải tăng cường năng lực quản lý và sẵn sàng có kiểm soát, và trách nhiệm, sự kiện, đặc biệt là cho bản thân và học tập của mình. Tự phát triển là một quá trình liên tục và bạn sẽ sử dụng hành động học tập để thiết lập các mục tiêu và xem xét sự tiến bộ của bạn theo thời gian.
Call us now 0903 351 462

“People are the common denominator of progress. No improvement is possible with unimproved people”

John Kenneth Galbraith