Quản lý Dự án Hiệu quả

Introduction

Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng để quản lý hiệu quả các dự án. Một cách tiếp cận cấu trúc để lập kế hoạch và kiểm soát dự án là một năng lực cốt lõi cần thiết cho sự thành công kinh doanh ngày nay. Quản lý dự án là một tập hợp các nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật mà mọi người sử dụng có hiệu quả kế hoạch và kiểm soát công việc dự án. Nó thiết lập một cơ sở âm thanh cho hiệu quả quy hoạch, lập kế hoạch, nguồn lực, ra ​​quyết định, kiểm soát và hoạch lại.
Call us now 0903 351 462

“People are the common denominator of progress. No improvement is possible with unimproved people”

John Kenneth Galbraith