Xây dựng và Thực thi Chiến lược

Introduction

Chương trình này sẽ cung cấp cho người tham gia với những kiến ​​thức và kỹ năng để giúp họ thành công tạo ra, và thực hiện chiến lược trong tổ chức của họ. Tư duy chiến lược hiệu quả, lập kế hoạch, và thực hiện đặt nền tảng cho việc thiết kế và chuyển giao các kết quả đó sẽ làm cho một sự khác biệt tích cực cho một tổ chức.
Call us now 0903 351 462

“People are the common denominator of progress. No improvement is possible with unimproved people”

John Kenneth Galbraith