Trách nhiệm Xã hội

AIESEC

Brian cung cấp các chương trình học cho các chuyên gia trẻ Việt Nam trong AIESEC. AIESEC là một tổ chức phi chính phủ và tổ chức sinh viên lớn nhất thế giới chạy với mạng lưới quốc tế kéo dài 110 quốc gia và 1100 trường đại học khác nhau. AIESEC được góp phần làm cho Việt Nam tốt hơn bằng cách cung cấp các giải pháp nguồn nhân lực cho các tổ chức, nâng cao người sử dụng lao động xây dựng thương hiệu và phát triển các nhà lãnh đạo trẻ sẽ góp phần hướng tới tiến trình phát triển xã hội và kinh tế của Việt Nam.

Ngày: 17 Tháng 6, 2012 - Emotional Intelligence đào tạo nâng cao. Đây là chương trình ngắn cung cấp cho những người tham gia với kiến thức của mỗi phong cách lãnh đạo Goleman của sáu và khả năng áp dụng các thực hành phong cách. Nó cũng bao gồm vai trò chơi và video về lãnh đạo.

Ngày 6 tháng 5, 2012 - Emotional Intelligence đào tạo (Hai phiên). Chương trình này cung cấp tham gia với kiến thức của bốn thành phần của trí tuệ cảm xúc. Nó cũng cung cấp tham gia với thông tin về năng lực cảm xúc. Các sinh viên cũng sử dụng vai trò chơi để giúp họ hiểu rõ hơn về các khái niệm.

Ngày 5 Tháng 10, 2011 - Personal Mastery. Đây là một bài trình bày của Brian tại sự kiện xây dựng thương hiệu cá nhân của AIESEC.