Trách nhiệm Xã hội

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam

Brian đại diện Phòng Thương mại Úc (Auscham) tại VBF. Ông là đồng chủ tịch của VBF Giáo dục và Nhóm công tác Đào tạo và Ủy ban Ghế AusCham của VBF. Trong vai trò này, Brian đã chuẩn bị và gửi báo cáo về thay mặt cho AusCham Diễn đàn VBF. » Tìm hiểu thêm

AIESEC

Brian cung cấp các chương trình học cho các chuyên gia trẻ Việt Nam trong AIESEC. AIESEC là một tổ chức phi chính phủ và tổ chức sinh viên lớn nhất thế giới chạy với mạng lưới quốc tế kéo dài 110 quốc gia và 1100 trường đại học khác nhau. » Tìm hiểu thêm