Các đối tác tiêu biểu

Đại học quốc tế RMIT Việt Nam

Brian O'Reilly đã phát động và quản lý chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (điều hành), Đại học RMIT Việt Nam, trong tháng 10 năm 2003. Đây là 100% đầu tiên chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế ra mắt tại Việt Nam. Ông cũng đưa ra và quản lý các chương trình MBA toàn thời gian. Ông cũng thành lập các chương trình này tại Hà Nội. Brian cũng là đồng tác quản lý các chương trình Cử nhân Thương mại.

Brian giảng dạy trong các chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trong "Lãnh đạo và Quản lý" và "Dự án Công ty Quản trị Kinh doanh". Ngoài ra, ông giám sát học sinh thực hiện "Dự án Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh". Trong chương trình Cử nhân Thương mại, ông giảng dạy trong "Lãnh đạo và Quản lý Kỹ năng", "khuôn khổ kinh doanh" và "Quản lý thông tin". 

Brian cũng phát triển và chuyển giao chương trình đào tạo "Lãnh đạo & Quản lý", "Quản lý thay đổi" và "Quản lý dự án" cho trường Đại học.

Client Testimonials

  • Karl B. TheisenGlobal Outreach & Extended Education, Ira A. Fulton Schools of Engineering