"You cannot be a leader, and ask other people to follow you, unless you know how to follow, too."

- Sam Rayburn -

Tổng quan công ty

Công ty Tư vấn Quản lý SEA chuyên cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực Giáo dục Đào tạo, tư vấn quản lý và phát triển Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ông Brian O'Reilly, Giám đốc điều hành của SEA đã làm việc tại Việt Nam từ năm 2001 trong lĩnh vực giáo dục đại học, đào tạo doanh nghiệp và tư vấn quản lý. Thông qua liên minh chiến lược với các chuyên gia hàng đầu trong ngành Ngân hàng, Tài chính, hệ thống quản lý chiến lược, quản lý chuỗi cung ứng, và Du lịch và Khách sạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Doanh nghiệp các giải pháp tối ưu trong học tập và phát triển.

Call us now 0903 351 462

“People are the common denominator of progress. No improvement is possible with unimproved people”

John Kenneth Galbraith